Algemene voorwaarden en privacybeleid

  1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Ik ben er – Coaching: gevestigd te Veluwsedijk 22a, 8166 KP in Emst;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Ik ben er – Coaching wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Ik ben er – Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; 

  1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Ik ben er – Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

  1. Betaling en facturering 

3.1 Ik ben er – Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Ik ben er – Coaching heeft plaatsgevonden. 

3.5 Ik ben er – Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Ik ben er – Coaching ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

  1. Aansprakelijkheid 

4.1 Ik ben er – Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Ik ben er – Coaching. 

4.2 Indien en voor zover op Ik ben er – Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ik ben er – Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

4.3 Afgezien van de in artikel 4.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Ik ben er – Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

4.4 Iedere schade jegens Ik ben er – Coaching, behalve een schade die door Ik ben er – Coaching is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

  1. Overmacht 

5.1 Indien Ik ben er – Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Ik ben er – Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 

5.2 Ik ben er – Coaching zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Ik ben er – Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting. 

  1. Vertrouwelijkheid 

6.1 Ik ben er – Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Ik ben er – Coaching daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

6.2 Cliënt isn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Ik ben er – Coaching of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ik ben er – Coaching/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

  1. Intellectuele eigendomsrechten 

7.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Ik ben er – Coaching ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Ik ben er – Coaching en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Ik ben er – Coaching en gehanteerde software berusten bij Ik ben er – Coaching of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik ben er – Coaching is het niet toegestaan om enig door Ik ben er – Coaching aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

7.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Ik ben er – Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

  1. Persoonsgegevens 

8.1 Ik ben er – Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

8.2 Ik ben er – Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Ik ben er – Coaching. 

8.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

8.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Ik ben er – Coaching en Ik ben er – Coaching zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Ik ben er – Coaching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

9.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

Bijlage: Privacyverklaring

 

Ik ben er – Coaching, gevestigd aan Veluwsedijk 22a, Emst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Veluwsedijk 22a

8166 KP Emst

+31 6 10648457

Mirjam Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik ben er – Coaching. Zij is te bereiken via mirjam@ikbener-coaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik ben er – Coaching verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Reacties op de website(s)

– Op de website ingevulde contactformulieren

 

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik ben er – Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Ik ben er – Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 

 

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Ik ben er – Coaching, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op bassi van de grondslag: toestemming. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik ben er – Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik ben er – Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mirjam@ikbener-coaching.nl